إلى الزائر

GAMBRINUS

Via Capitello, 18 - San Polo di Piave (TV)


الهاتف: +39(0)422855043 الموقع: www.gambrinus.it
تقديم الخدمةRistorante con cucina etica, attenti al nutrire sano nel rispetto dell'ambiente. Accanto al ristorante l'omonima osteria, la proposta informale e giovane del nostro accogliere. 
Fin dalle origini, nel lontano 1847, la cucina è stata la protagonista del nostro quotidiano e in essa abbiamo dato forma alla ricchezza della natura che ci circonda. I nostri trisavoli, infatti, conoscevano il valore del cucinare con amore gli ingredienti del luogo, rispettando le cadenze delle stagioni, in stretto legame con le acque sorgive del fiume Lia e della campagna circostante. Oggi continuiamo a proiettarci verso i medesimi fondamenti, considerando il territorio quale risorsa impareggiabile da cui attingere per una dieta evoluta e dinamica. Crediamo in una cucina che sia contemplazione per gli occhi, massimo piacere al palato, suggestione di suoni e profumi e che consenta ad allergici o intolleranti e a vegetariani e vegani, di sentirsi a casa.

 

ميزات
  • النطاق السعري: 30€ - 40€
  • الخصائص: الحجز, نموذجية
التقويم معرض فينيتو

نظرا لحالة الأداء

انقر يوم الفائدة لإضافة واحد من الأحداث الخاصة بك.

1 البيانات غير متوفرة 1 التواريخ المتاحة 1 التسجيل الفائدة