Theme:

Enerhiya

Ang pagsasaliksik, ang pagbabago, ang kalidad ng mga bahay at mga imprakstraktura, ang respeto ng kaligiran: ang nanotechnology, ang pagsasaliksik ng mga gamot, ang pagbabago para sa respeto ng kaligiran, ang sustainable furniture para sa bahay, ang mga enlightening at domotics, ang green economy, ang pagtitipid ng enerhiya, ang green chemistry.

Tuklasin ang pangyayari ng tema ENERHIYA

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto