Tema TUBIG / Daan:

Pagsisilid sa botelya

Sa loob ng Expo 2015 maraming pangyayari ang maaring matagpuan para sa bawat pangangailangan at bawat curiosidad tungkol sa programa ng pagsisilid ng botelya. Para malaman higit

Sa pamamagitan ng proseso na ito maaring gumawa ng isang tubit na walang bakteryo. Ito ang layunin ng siklong produksyon na ito: magkaroon ng purong tubig gaya ng tinatatagpuan sa mga source ng tubig.

Sa paglipas ng mga taon ang pagsisilid ng tubig na mineral ay nagumpisa sa 20th century pagkatapos ng pagkakalat ng tourism ng mga termal at bilang sagot sa mga pangangailangan ng pagpapanatili ng tubig bilang gamot. 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari PAGSISILID SA BOTELYA

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto