General conditions at paggagamit ng website

Introduksyon:

Sa pahina na ito ay matatagpuan ang general conditions ng website www.expoveneto.it (pagkatapos matatagpuan ninyo nakasulat "General Conditions" at "Website") at dapat sunurin an mga regulation na nakasulat dito.
Ang pagpasok at pagbisita sa website na ito ay isang pagtanggap ng mga general conditions. Kung ayaw taggapin ng mga partecipants ang mga general conditions, ay sapat lamang na lubamas siya sa mga pahina ng website na ito.
Kung sino ay pumasok sa website na ito ay tumatangap na hindi gamitin ang website na ito at materyal sa loob nito para sa isang illecit na layunin o laban sa mga batas. Ang mga general conditions ay maaring baguhin ng Attiva S.p.A. sa bawat panahon, kahit walang forewarning sa mga users. Pinapaalala sa mga gumagamit ng website na tingnan ang mga contents ng website bawat beses. Ang pagpasok sa website pagkatapos ng mga pagbabago ay isang panibagong pagtaggap ng bagong general conditions.

Art. 1) Copyright - Karapatan ng mga intellectual properties

Ang bawat contents at impormasyon sa loob ng website at igit sa lahat ang mga text, picture, at audio, ang graphics ay covered ng copyright at ng copyright notice.
Maari din matagpuan sa website ang ilang picture na galing sa ibang copyright.
Bawal din ang kopyahin, baguhin, o gamitin na walang permit ng Attiva S.p.A, sa pamamagitan ng sulatan, ang materyal sa loob ng website, at ang mga ibang aktibidad na laban copyright registration.
 

Art. 2) Paggamit ng website

Ang website at ang kaniyang contents ay maaring gamit para sa personal na purpose, tungkol sa pagsasaliksik o sa edukasyon. Bawal ang paggamit sa purpose ng negosyo o business.
Contents ng website ay ibig sabihin ang mga text, picture, video, slogan, cartoons at bawat graphics matatagpuan sa loob ng website. Bawal kopyahin, baguhin, gamitin, publish, share, o iba pang uring paggamit ng mga contents ng website, na walang authorisation ng Attiva S.p.A., sa pamamagitan ng kasulatan.
Maari lang mag print, download at bisitahan ang mga contents ng website ayon sa personal na purpose at hindi para sa pagnegosyo.
Bawal din ishare ang contents ng website, kahit bahagi lamang, sa pamamagitan ng mga media, gaya ng Internet, Telebisyon, Radio o iba pang uri na walang permit ng Attiva S.p.A.
 

Art. 3) Guarantee at responsabilidad

Ang mga contents na matatagpuan sa loob ng Website ay bilang impormasyon lamang. Ang kumpanya ng Attiva S.p.A at ang Comitee ng Expo Venice ay hindi nagbibigay ng garantee tungkol sa accuracy at kalubusan at mayroon din karapatan na baguhin ang mga impormasyon na ito na walang forewarning.
Ang Comitee ng Expo Venice at/o ang Attiva S.p.A. ay walang responsabilidad tungkol bawat damage tungkol sa paggamit ng website o iba pang website na conectado sa website ng Expo Veneto at kaniyang contents, at tungkol sa mga hindi sinasadya na pagkakamali.
Ang Comitee ng Expo Venice at/o ang Attiva S.p.A. ay walang responsabilidad tungkol sa bawat damage tungkol mula sa mga hindi sinasadya na pagkakamali ng mga contents o impormasyon, pictures, data sa loob ng mga events o sa mga pahina ng mga bisita at ng mga kumpanya.
Wala din responsabilidad ang Comitee ng Expo Veneto at/o Attiva S.p.A. tungkol sa mga hyperlink, at tungkol seguridad ng mga contents nito o kung mayroon violation ng batas sa loob ng mga contents sa loob ng mga ibang hyperlink, hindi ito responsabilidad ng Comitee ng Expo Venice at/o Attiva S.p.A.
Ang Comitee ng Expo Venice at/o ang Attiva S.p.A. ay karapatan na mga interrupt o mag lagay ng hangganan sa pagpasok sa website dahil sa ano mang razon o ano man disisyon.
Ang Comitee ng Expo Venice at/o ang Attiva S.p.A. ay walang responsabilidad tungkol sa mga contents, palagay, huwes, abiso o paalalahan na ipinasok ng mga kumpanya o autoridad. Ang Comitee ng Expo Veneto at/o Attiva S.p.A. ay hindi recognizable sa mangreretrato o ano mang contents, na pinasok sa loob ng website ng mga Kumpanya o autoridad.
Ang Comitee ng Expo Venice at/o Attiva S.p.A. ay hindi kokontrolin ang mga contents, at ay mayroon karapatan na alisin, sa bawat panahon, at kahit walang forewarning.
Ang mga comments sa mga salutan at litrato ng mga users ay mayroong freedom of expression, ayon sa isang tamang pagsasalita. Ang Attiva S.p.A. ay mayroon karapatan sa bawat panahon at kahit walang forewarning, na alisin ang mga comments ng mga users na hindi ayon sa mga general conditions at ayon mga iba pang karapatan.
 

Art. 4) Reglamento at competent court.

Ito po general condition na ito ay ayon sa batas ng Italia, kasama din ang bawat controversy tungkol sa pamamarati, ang validity at ang bisa ng mga general conditions at bawat kasunduan ay ayon sa mga general conditions.
Ang competent court ay akma para sa mga controversy tungkol sa mga general condition o iba pang kasunduan, ay akma ang Court ng Venice.
Ayon sa batas ng Italia, kung sakaling magkaroon ng pagkasalangsang sa salin ng lengguwa ng italiano at ng lengguwa ng english, french o mga ibang conditions ng paggagamit, ay mas mahalaga ang wika ng italiano.