Algemene Voorwaarden van de Site

Samenvatting:

Op deze pagina ziet u de Algemene Voorwaarden van de site www.expoveneto.it (hierna aangeduid als respectievelijk de "Algemene Voorwaarden" en de "Site") die dienen te worden gevolgd door iedereen die op de pagina's van deze site surft. De toegang tot de Site en de eventuele actie die de navigatie op webpagina's met zich meebrengt,betekent acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

In het geval dat de gebruiker niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, is het voldoende zich te onthouden van het bezoeken van de site. Iedereen die toetreedt tot de site verklaart impliciet de site en het daarin opgenomen materiaal niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of anderszins in strijd met de toepasselijke wet. De Algemene Voorwaarden kunnen door Attiva SpA worden gewijzigd op elk gewenst moment, zonder dat deze omstandigheid voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers moet worden gegevenen onverminderd de verplichting van deze laatste om periodiek te bekijken voor de toegang tot de inhoud van de site. De toegang tot de website na dergelijke veranderingen brengt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden , zoals gewijzigd met zich mee. .

Art 1) Copyright - Intellectuele Eigendomsrechten

Alle inhoud en informatie van de Site en in het bijzonder, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, tekst, afbeeldingen, audiobestanden en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en worden beschermd door de wetten op copyright. In de site kunnen ook beelden worden opgenomen waarvan het auteursrecht van derden is. Het is dan ook verboden om te kopiëren, bewerken, extractie of gebruik van materiaal op de Site wat niet uitdrukkelijk door Attiva SpA schriftelijk toegestaan is, en alle andere activiteiten die een negatieve invloed kunnen hebben op de rechten van auteurs en houders van andere rechten inzake intellectuele eigendom.

Art. 2 Gebruik van de website.

De site en de inhoud ervan kan uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden, onderzoek of onderwijs, met uitsluiting van direct of indirect commercieel doel,zolang de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten duidelijk worden aangegeven. Bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, onder de inhoud van de website verstaan we: de teksten, foto's, films, slogans, cartoons , een grafische voorstelling en/of tekst in het algemeen.
De inhoud van de Website mag niet worden, geheel of gedeeltelijk, gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geupload, getranscribeerd, overgebracht of verspreid in enige manier of vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Attiva SpA, Zonder afbreuk te doen aan de activiteiten van printen, downloaden en weergeven van een deel van de inhoud van de Site uitsluitend voor persoonlijke toepassing,niet-commerciële, op voorwaarde dat het betrokken materiaal op geen enkele manier wordt gewijzigd en dat de intellectuele eigendomsrechten duidelijk worden aangegeven. Daarnaast mag de inhoud van de Website niet worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, via communicatiekanalen, zoals Internet, televisie, radio of andere aard in het ontbreken van voorafgaande schriftelijke toestemming van Attiva SpA

Art. 3 Uitsluitingen van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Alle gepubliceerde inhoud op deze Site wordt geleverd met als enig doel de algemene informatie. Attiva SpA ,alsmede de Commissie Expo veneto, bieden geen enkele garantie op de nauwkeurigheid en volledigheid, en behoudt zich het recht tot wijzigingen en update van deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving.
Het Comité Expo veneto en/of Attiva SpA zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade, direct of indirect, de gederfde winst inbegrepen, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de Site en haar inhoud, of sites die direct of indirect verbondenzijn met, evenals fouten of weglatingen. Het Comité Expo veneto en/of Attiva SpA zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, als gevolg van fouten of weglatingen in de informatie, foto's, gegevens in het algemene binnen de evenementen of op de pagina's met betrekking tot de Diensten voor de Bezoeker of voor Bedrijven.
Met betrekking tot de hyperlinks naar websites buiten deze site, met uitzondering van de bevoegdheid van het Comité Expo Veneto en/of Attiva SpA over de beschikbaarheid, beveiliging, inhoud en elke overtreding van de wet of de rechten van derden die voortvloeien uit de inhoud van deze externe websites, waarbij geen vermelde verbinding van het Comité Expo Veneto en/of Attiva SpA op de inhoud van deze websites. Het Comité Expo Veneto en/of Attiva SpA behoudt zich het recht tot onderbreken of beperken van de toegang tot haar website om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken.
Het Comité Expo Veneto en/of Attiva SpA ondersteunt geen enkele inhoud, advies, inzicht, mening, advies en aanbeveling geplaatst door bedrijven of instellingen, en ziet uitdrukkelijk af van alle aansprakelijkheid in dit verband. Het Comité Expo Veneto en/of Attiva SpA kan op geen enkele manier worden geïdentificeerd met de auteurs van de foto's en andere inhoud en expressie, gepubliceerd op de site door Bedrijven of Organisaties. Het Comité Expo Veneto en/of Attiva SpA zullen geen preventieve controle uitoefenen, zeven of inhoudelijke bespreken van dergelijke inhoud, maar behoudt zich het recht om, op elk moment, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, de inhoud en de bovengenoemde uitdrukkingen die lijken niet-compatibel en/of schendend van dit Reglement/deze Verordening en/of de rechten van derden, alsmede hun eigen.
De opmerkingen over de teksten en de foto's van de gebruikers kunnen worden gericht naar de maximale vrijheid van meningsuiting, maar altijd met respect en fatsoenlijke taal en met zorgvuldige uitsluiting van scheldwoorden. Attiva SpA behoudt zich het recht om op elk moment, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, de opmerkingen van gebruikers die niet blijken te voldoen en/of de Algemene Voorwaarden en rechten van derden schenden , te verwijderen.

Art. 4) Toepasselijk recht en bevoegde rechter Deze Algemene

Voorwaarden worden beheerst door de Italiaanse wet en moeten worden uitgelegd in overeenstemming hiermee, inclusief geschillen omtrent het bestaan​​, de geldigheid en de doeltreffendheid van de algemene voorwaarden en enige andere overeenkomst waarnaar zij verwijzen. Binnen de grenzen van het bovenstaande is de rechtbank van de bevoegdheid om een ​​geschil met een verwijzing naar de bron van deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere overeenkomsten waarnaar zij verwijzen vermaken, is de Rechtbank van Venetië. Op grond van de toepassing van de Italiaanse wet, in het geval van interpretatieverschillen tussen de Italiaanse versie en de Engelse of Franse in een van deze Algemene Voorwaarden van het gebruik, zal de Italiaanse versie prevaleren.