Polityka Prywatności

Ze szczególnym odniesieniem do strony www.expoveneto.it, chcemy sprecyzować, że
większość swoich stronach i/lub jej treści są dostępne dla użytkownika, bez konieczności jego identyfikacji. Jeżeli jednak konieczne jest przeprowadzenie procedury rejestracyjnej (obszary o ograniczonym dostępie), procedura ta wymaga wypełniania pól z danymi osobowymi. Niedostarczenie informacji, danych w wymaganych polach nie zezwala na dostęp do obszaru o ograniczonym dostępie. Możemy również stać się świadomi Państwa danych osobowych, w momencie gdy zdecydujecie się przekazać je ma wysyłając wiadomości e-mail.

W przypadkach wymienionych powyżej, pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez EXPOVENETO w pełnym poszanowaniu podstawowych zasad ustanowionych przez dekret ustawodawczy nr. 196 z dnia 30 czerwca 2003 roku, Kodeks dotyczących ochrony danych osobowych. 

Administratorem danych i ich przetwarzaniem jest Attiva spa, z siedzibą w Via Portenari 21/23 - Marghera Venezia NIP (patrz: KIM JESTEŚMY)

Pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe i każdy adres e-mail, który zostanie wpisany w momencie rejestracji i wszelkie inne informacje, które będą gromadzone po rejestracji będą przetwarzane w następujących celach: (a) świadczenia usług, po akceptacji Regulaminu i/lub Ogólnych Warunków umowy; (b) działania niezbędne do przygotowania i organizacji wysyłania newsletterów; (c) weryfikację o poprawnym użyciu konta przez uprawnionego użytkownika i ochronę konto przed nieautoryzowanym dostępem; (d), zarządzanie, utrzymanie i wsparcie techniczne związane z kwestią Usług; (e) poprawa jakości i struktury witryny EXPOVENETO i tworzenie nowych funkcjonalności, funkcji i usług; (f) zarządzanie wszelkimi zgłoszeniami w odniesieniu do Treści użytkownika; (g) zgłoszenie skargi o nielegalnej działalności do właściwych organów prawnych; (h) wywiązywanie się z zobowiązań nałożonych przez ustawodawstwo; (i),  okresowe wysyłanie komunikatów dotyczących inicjatyw i imprez i wydarzeń organizowanych przez EXPOVENETO. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna. Odmowa udzielenia zgody nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji; nie będzie możliwe jednak świadczenie usług o których mowa powyżej.

Do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, Państwa dane osobowe są przekazywane, przesyłane lub przynajmniej technicznie przetwarzane, również przez osoby trzecie, współpracowników EXPOVENETO. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do organu sądowego, aparatu przestrzegania porządku publicznego i kontroli, o ile jest to przewidziane przez ustawodawstwo mogą być również wymagane na podstawie zgodnych z prawem działań. W każdym przypadku dane osobowe w rozumieniu dekretu z mocą ustawy nr. 196 z dnia 30 czerwca 2003 roku, Kodeks w odniesieniu do ochrony danych osobowych, z późniejszymi zmianami, nie będą ujawnione.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, użytkownik może wykonać w każdym momencie, prawa wynikające z art. 7) kodeksu odnoszącego się do ochrony danych osobowych, zgodnie z którym: 

"Art. 7 Prawo do dostępu do danych osobowych i inne prawa"
Osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nie danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich komunikację w zrozumiałej formie.
Każdy ma prawo do otrzymania wiadomości na temat:
1 pochodzenie danych osobowych;
2 potrzeb i sposobów traktowania;
3 logiki stosowanej w przypadku przetwarzania danych prowadzonych z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych;
4. tożsamość właściciela, kierownika i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z artykułem 5 akapit 2;
5 podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą dowiedzieć się o nich jak mianowany przedstawiciel na terenie Kraju.
Osoba ma  prawo do uzyskania:
1. uaktualnień, sprostowań lub, integrację danych;
2. wykasowania, transformacji w formie anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których zachowanie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;
3. Potwierdzenie, że informacje na tematy opisane w literach a) oraz b) zostały zgłoszone, jak również związane z ich treścią, do tych, do których dane te  zostały przekazane lub rozpowszechniane, z wyjątkiem przypadku, w którym takie spełnienie okaże się niemożliwe lub wymaga użycia środków w sposób nieproporcjonalny do chronionego prawa.
Osoba ma prawo odmówić w całości lub w części:
1. z uzasadnionych powodów, do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, choć istotne dla celów zbioru;
2 na przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub do przeprowadzania badań rynkowych lub informacji handlowych. "
PDo wykonywania praw przewidzianych przez dekret z mocą ustawy nr. 196/03 art. 7, użytkownik może skontaktować się z Attiva S.p.A. poprzez list skierowanym na adres Via Portenari 21/23 - Marghera Venezia, lub e-mail na adres: info@expoveneto.it


EXPOVENETO może rejestrować informacje dotyczące korzystania z witryny przez użytkownika (częstotliwości dostępu, korzystanie z ulubionych usług, wielkość transferów danych, informacje wyświetlane przez użytkownika, itp.), jak również za pomocą "przeźroczystych GIF-ów" by sprawdzić, czy wiadomości e-mail wysłany przez EXPOVENETO zostały przez użytkownika faktycznie otwarte. EXPOVENETO będzie również korzystać z informacji, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika (takich jak użycie anonimowych danych, ciasteczka, adresy IP, dane klikstream, przeglądarki, itp.). Aby poprawić portal i każdą nową funkcję i ich funkcjonalność, oraz prawem przeglądu i monitorowania preferencji, działań, komunikacji i trendów, EXPOVENETO korzystać również ciasteczek "przeźroczystych GIF-ów" w celu: (a) sprawdzenia skuteczności kampanii promocyjnych; (b) przechowywania informacji wprowadzonych  przez użytkownika, aby ich nie musiał ich powtarzać; (c) kontrolować elementy, takie jak liczba odwiedzających, przeglądane strony, itp.; (d) śledzenie wprowadzonych przez użytkownika zawartości.