Ogólne Warunki Korzystania z Portalu

Przedmowa:


Na tej stronie przedstawione zostały Ogólne Warunki korzystania z www.expoveneto.it (następnie, odpowiednio "Ogólne Warunki" oraz "Strona"), które muszą być przestrzegane przez wszystkich, którzy chcą, korzystać z tego portalu.
Dostęp do tego Serwisu Internetowego oraz wszelkie działania dotyczące nawigacji na jego stronach oznaczają akceptację Regulaminu. Nie należy uzyskiwać dostępu do Strony internetowej ani z niej korzystać, jeżeli nie wyraża się zgody na Ogólne Warunki korzystania.
Każdy, kto korzysta ze Strony, oświadcza w sposób dorozumiany że nie będzie używał tego serwisu i zawartego w nim materiału do celów niezgodnych z prawem lub w inny sposób sprzecznych z obowiązującym normami prawnymi. Firma Attiva S.p.A. zastrzega sobie prawo do aktualizowania Ogólnych Warunków użytkowania w jakimkolwiek czasie bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Osoby te mają obowiązek okresowo kontrolować regulamin celu zaznajomienia z się z aktualnymi warunkami przed wejściem na Portal. Korzystanie ze strony po zmianach w regulaminie powoduje bezwarunkową akceptację Regulaminu.

Art. 1) - Prawa autorskie

Wszystkie treści i informacje zawarte w Serwisie, w szczególności, tytułem przykładu i bez ograniczeń, teksty, obrazy, pliki audio i grafika są chronione prawami autorskimi na mocy przepisów prawa własności intelektualnej.
Na Stronie mogą być również zawarte zdjęcia, których prawa autorskie należą do osób trzecich.
Jest zabronione bez wcześniejszej zgody firmy Attiva S.p.A, w formie pisemnej, jakiekolwiek  kopiowanie, edytowanie, ściąganie, używanie któregokolwiek ze składników Strony oraz wszelkie inne działania, które mogą mieć niekorzystny wpływ na prawa autorów i posiadaczy innych praw własności intelektualnej.

Art. 2) Jak korzystać z witryny

Strona i jej zawartość może być wykorzystywane wyłącznie w celach osobistego zainteresowania, edukacyjnych, badawczych, z wyjątkiem jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich celów komercyjnych, o ile nie jest wyraźnie określona jego własności intelektualnej.
Tytułem przykładu, lecz nie ograniczając się do niego, za zawartość Strony rozumiemy: teksty, fotografie, wideo, slogany, napisy, rysunki animowane i nie, i wszystkie inne przedstawienia graficzne i/lub teksty ogóle.
Zawartość witryny nie może być, w całości lub częściowo kopiowana, modyfikowana, reprodukowana, publikowana, wysyłana, przetwarzana, transmitowana lub dystrybuowana w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Attiva SpA. z wyjątkiem  iż czynności związane z drukowaniem, pobieraniem ze strony i przeglądaniem zawartości istnieje na bazie osobistego, niekomercyjnego użytku, oraz iż dany materiał nie jest w żaden sposób modyfikowany i jest wyraźnie wskazana własność intelektualna.
Ponadto zawartość witryny nie może być rozpowszechniana, w całości lub w części, za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, takich jak Sieć Internetowa, systemy radiowe i telewizyjne lub każdy inny, bez uprzedniej pisemnej zgody Attiva SpA.

Art. 3) Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Wszelkie dane publikowane w Serwisie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Attiva SpA, jak również Komitet Expo Veneto, nie dają gwarancji za dokładności i kompletności oraz zastrzegają sobie prawo do zmiany i aktualizacji tych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Komitet Expo Veneto i/lub Attiva S.p.A nie odpowiada za jakiekolwiek straty, w tym zysków lub szkody, bezpośrednie i pośrednie, wynikające z użytkowania lub niemożliwości korzystania z Serwisu i jego zawartości, lub za jakiekolwiek zaniedbania lub błędy.
Komitet Expo Veneto i/lub Attiva S.p.A nie odpowiada za jakiekolwiek straty, w tym zysków lub szkody, bezpośrednie i pośrednie, wynikające z  błędów lub pominięć w informacjach, zdjęciach, dane w ogóle zawarte w Wydarzeniach i Eventach lub stron związane z Usługami dla Zwiedzających lub dla Firm.
W odniesieniu do hiperłączy do stron zewnętrznych tej witryny, Komitet Expo Veneto i/lub Attiva S.p.A. nie ponoszą odpowiedzialności dotyczącej dostępności i bezpieczeństwa treści, jakichkolwiek naruszeń prawa lub praw osób trzecich wynikających z treści tych stron zewnętrznych, a powiązania tych stron nie oznaczają iż ich treści są popierane przez Komitetu Expo Veneto i/lub Attiva S.p.A.
Komitet Expo Veneto i/lub Attiva S.p.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia dostępu do strony tego Serwisu internetowego z dowolnego powodu i według własnego uznania.
Komitet Expo Veneto i/lub Attiva S.p.A nie wydaje żadnych, opinii, uwag, zdań, rekomendacja na temat treści umieszczonych przez firmy lub instytucje i wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność w tym zakresie.
Komitet Expo Veneto i/lub Attiva S.p.A w żaden sposób nie utożsamia się z autorem zdjęć i innych treści, wypowiedzi i zdań umieszczone w serwisie przez przedsiębiorstwa, instytucje i inne podmioty. Komitet Expo Veneto i/lub Attiva S.p.A  nie przeprowadzają żadnej kontroli prewencyjnej, przeglądu, lub analizy tych treści, ale zastrzega sobie prawo do usuwania, w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania, powyższe wyrażone treści, które zostaną uznane za niezgodne i/lub naruszają niniejszy regulaminu i/lub praw osób trzecich i własne.
Komentarze do tekstów i zdjęć użytkowników mogą być uznane za wolności słowa, ale zawsze w odniesieniu do godziwego języka i pohamowania w użyciu wszelkich przekleństw. Attiva S.p.a. zastrzega sobie prawo do usuwania, w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania, komentarze użytkowników, którzy nie wydają się zgodne z, i/lub naruszają, Ogólne Warunki i prawa innych osób.

Art. 4) Prawo właściwe i jurysdykcj
Warunki te będą regulowane przez prawo włoskie i powinny być interpretowane zgodnie z tym samym, w tym wszelkich sporów dotyczących istnienia, ważności i skuteczności Ogólnych Warunków i wszelkie inne umowy, do których się odwołują.
W granicach w/w, sąd właściwy do rozpoznania wszelkich sporów z odniesieniem do nieporozumień dotyczących Ogólnych Warunków, jak również wszelkich inne umów, do których się odwołują, to Trybunał Wenecji.
Z tytułu stosowania prawa włoskiego, w przypadku jakiegokolwiek konfliktu w interpretacją Ogólnych Warunków pomiędzy językiem włoskim a angielskim lub francuskim przeważ treść w języku włoskim.