Splošni pogoji uporabe Spletnega mesta

 

Uvodna notica:

Na tej strani so navedeni Splošni pogoji uporabe spletišča www.expoveneto.it (v nadaljevanju “Splošni pogoji” in “Spletno mesto”), ki jih obvezno mora sprejeti vsak uporabnik spletnih strani. Z vstopom na Spletno mesto in brskanjem po njegovih spletnih straneh sprejemate te Splošne pogoje. V primeru, da se uporabnik ne strinja s Splošnimi pogoji, je dovolj, da ne brska po Spletnem mestu.

Vsakdo, ki obišče Spletno mesto, obenem izjavlja, da ne uporablja
spletne strani in njenega gradiva v nezakonite namene ali na kak drug način, ki je v nasprotju z veljavnimi zakoni. Attiva S.p.A. ima pravico, da kadarkoli spremeni Splošne pogoje, ne da bi morala o tem predhodno obvestiti uporabnike. Slednji se zato zavezujejo, da Splošne pogoje redno preverijo ob vsakem ponovnem dostopu do Spletnega mesta. Z dostopom do Spletnega mesta uporabnik popolnoma in brezpogojno sprejema spremenjene Splošne pogoje.

1. člen: Avtorske pravice - pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina in vse informacije na Spletnem mestu in zlasti, le kot primer, vendar ne izključno, besedila, slike, zvočne datoteke in grafike so avtorsko zaščiteni z veljavnimi zakoni. 
Na Spletnem mestu so lahko tudi slike, katerih avtorske pravice pripadajo tretjim osebam. 
Prepovedano je torej vsakršno kopiranje, spreminjanje, izvzemanje ali uporaba gradiva Spletnega mesta, kot tudi vse druge dejavnosti, ki kršijo pravice avtorjev in imetnikov drugih pravic intelektualne lastnine, razen v primeru, da podjetje Attiva S.p.A. to izrecno dovoli v pisni obliki.2. člen: Kako uporabljati Spletno mesto

Spletno mesto in njegova vsebina se lahko uporabljata le v osebne, raziskovalne in izobraževalne namene, ni pa dovoljena posredna ali neposredna raba v komercialne namene pod pogojem, da je jasno določena intelektualna lastnina. 
Tako na primer, vendar ne izključno, vsebina Spletnega mesta vključuje besedila, fotografije, videoposnetke, slogane, interaktivne in navadne risbe, grafiko in/ali besedila na splošno. 
Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Attiva S.p.A. je prepovedano kakršno koli kopiranje, spreminjanje, reproduciranje, ponovno objavljanje, prenos, prepisovanje, prenašanje ali distribuiranje celotnega gradiva Spletnega mesta ali njegovega dela, na kakršen koli način ali v kateri koli obliki, z izjemo tiskanja, prenosa in ogleda vsebine le v osebne in nekomercialne namene pod pogojem, da vsebina ni na noben način spremenjena in da je vir, od koder je intelektualna lastnina prevzeta, jasno naveden.
Razen tega je brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Attiva S.p.A. prepovedano vsebino Spletnega mesta v celoti ali delno objaviti s pomočjo komunikacijskih kanalov, kot so splet, televizija, radio ali katero koli drugo sredstvo obveščanja.

3. člen: Zavrnitev jamstev in omejitev odgovornosti 

Vse vsebine, objavljene na Spletnem mestu, imajo zgolj splošen informativni značaj. Attiva S.p.A., kakor tudi odbor projekta Expo Veneto, ne nudita nobenega zagotovila glede pravilnosti ali popolnosti informacij in si pridržujeta pravico do sprememb in posodabljanja podatkov brez predhodnega obvestila. 
Odbor projekta Expo Veneto in/ali Attiva S.p.A. ne prevzemata odgovornosti za kakršno koli posredno ali neposredno škodo, vključno z izgubo dobička, ki izvira iz rabe ali nezmožnosti uporabe Spletnega mesta in njegove vsebine, ali zaradi uporabe drugih spletnih mest, ki so z njim neposredno ali posredno povezani, zaradi prekinitve ali napake. 
Odbor projekta Epo Veneto in/ali Attiva S.p.A. ne odgovarjata za morebitno posredno ali neposredno škodo, vključno z izgubo dobička, ki je posledica napake ali pomanjkljivosti v informacijah, na fotografijah, v podatkih in na splošno v Dogodkih ali na straneh, ki zadevajo Usluge za Obiskovalca ali za Podjetja. 
V zvezi s hipertekstovnimi povezavami na spletne strani tretjih oseb, odbor projekta Expo Veneto in/ali Attiva S.p.A. ne prevzemata odgovornosti glede razpoložljivosti, varnosti, vsebine in glede katerekoli kršitve zakona ali pravic tretjih oseb, ki izvirajo iz vsebine zunanjih spletišč, kajti te povezave ne pomenijo odobravanja odbora Expo Veneto in/ali Attiva SpA glede vsebine teh spletnih strani.

Odbor projekta Expo Veneto in/ali Attiva S.p.A. si pridržujeta pravico do prekinitve ali omejitve dostopa do spletnega mesta iz katerega koli razloga in po lastni presoji. 
Odbor projekta Expo Veneto in/ali Attiva S.p.A. ne odgovarjata za nobeno vsebino, mnenje, sodbo, obvestilo in priporočilo, ki so jih objavili Podjetja ali Ustanove, in izrecno odklanjata vsako odgovornost, ki je z njimi povezana. 

Odbor projekta Expo Veneto in/ali podjetje Attiva S.p.A. ni na noben način mogoče identificirati z avtorjem fotografij in s katero koli drugo vsebino in obliko izražanja, ki so jih na spletišču objavili Podjetja ali Ustanove. Odbor projekta Expo Veneto in/ali Attiva S.p.A. ne bosta opravila nobenega preventivnega nadzora, natančnega pregleda ali vsebinske analize tega gradiva, hkrati pa si pridržujeta pravico odstraniti kadarkoli, brez predhodnega obvestila in po lastni presoji, vsebine in druge oblike izražanja, ki niso v skladu in/ali kršijo Zakon in/ali pravice tretjih oseb in lastne. 

Uporabniki se lahko pri komentiranju besedil in fotografij izražajo povsem svobodno, vendar mora biti izražanje dostojno in brez neprimernih izrazov. Attiva S.p.A. si pridržuje pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila in po lastni presoji, odstrani komentarje Uporabnikov, ki niso v skladu in/ali kršijo Splošne pogoje in pravice drugih ljudi.

4. člen: Veljavno pravo in pristojno sodišče 

Za te Splošne pogoje in za njihovo razlago velja italijanska zakonodaja, tudi v primeru katerega koli spora glede obstoja, veljavnosti in učinkovitosti Splošnih pogojev in katerega koli drugega dogovora, ki se nanje sklicuje. 
V mejah zgoraj navedenega bo o sporih v zvezi s temi Splošnimi pogoji, kakor tudi o vsakem drugem dogovoru, ki se nanje sklicuje, odločalo Sodišče v Benetkah. 
Zaradi sklicevanja na italijansko zakonodajo bo v primeru spora glede razlage med italijansko in morebitno angleško ali francosko jezikovno različico teh Splošnih pogojev veljala verzija v italijanskem jeziku.