Politika privatnosti

Sa posebnim odnosom na sajtu www.expoveneto.it, određujemo Vam da je većina vasih stranica i/ili sadržaja dostupan posetiocima bez potrebe vaše identifikacije za konsultaciju. Gde je, međutim, potrebno da se izvrši procedura registracije (privatni prostor), ta procedura zahteva punjenje polja sa sopstvenim ličnim podacima. Propust dopune traženih informacija u odgovarajuća polja neće dozvoliti pristup ograničenom prostoru. Biće nam takođe moguće upoznati vaša lična podataka, ako se odlučite da ih nam prenesite slanjem e-mail poruka.

U gore navedenim slučajevima želimo da Vas obavestimo da će Vaši lični podaci biti korišćeni sa strane EXPOVENETO uz puno poštovanje osnovnih principa utvrđenih Zakonskom Dekretom br . 196 od 30 Juna 2003, zakonik u pogledu zaštite ličnih podataka.

Držač pokupljenih podataka i njihovog tretmana je Attiva Spa, sa sedištem u Via Portenari 21/23 - Marghera Venezia. PDV (videti ko smo)

Želimo da vas obavestimo da vaši lični podaci i eventualna e-mail adresa koju ćete ubaciti u momentu registracije na privatnom prostoru i bilo kakva druga informacija na Vas odnošena pokupljena nakon registracije biće tretirani za sledeće namere: (a) pružanje usluga, po vašem prihvatanju Pravilnika i/ili Generalnih uslova ugovora; (b) neophodne aktivnosti za pripremu i organizaciju slanja ugovora; (c) provera redovne koristi legitimnih korisnika i zaštitu vašeg naloga od neovlašćenih pristupa; (d) upravljanje, održavanje i tehnička pomoć u vezi sa uslugama ; (e) poboljšanje kvaliteta i strukture sajta EXPOVENETO i stvaranje novih funkcionalnosti, karakteristika i usluga; (f) upravljanje eventulne preporuke u pogledu sa sadržaju korisnika; (g) eventualna žalba ilegalnih aktivnosti nadležnim organima; (h) ispunjavanje obaveza nametnutih zakonima i propisima; (i) periodično slanje komunikacije u vezi sa inicijativama i događajima koje organizuje EXPOVENETO.

Saglasnost za obradu ličnih podataka je neophodna. Odbijanje za odobrenje saglasnosti ne podrazumeva nikakvu posledicu; neće nam biti moguće, međutim, pružati Vam gore navedene usluge.

Da bi se postigli gore navedeni ciljevi, Vaši lični podaci se prenose, ili se bar tehnički obrađuju i sa strane trećih lica, saradnici EXPO-aVENETO. Vaši lični podaci će moći biti saopšteni Sudskom vlastu, Entitetima nadzora i kontrole, u slučaju da je zakonski predviđeno ili u slučaju da je potrebno legitimnih mera. U svakom slučaju, lični podaci, kao što je definisano Zakonoskim dekretom br . 196 od 30 Juna 2003, u pogledu zaštite ličnih podataka, i sledeće modifikacije neće biti objavljene.

U pogledu obrade podataka, korisnik će moći vršiti na svakom trenutku prava iz čl . 7) Zakona koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, prema kojem:

“Član . 7. Pravo na pristup ličnim podacima i druga prava”
 1. LVi imate pravo da dobijete potvrdu o postojanju ili ne ličnih podataka koji se tiču na njega, čak i kada nisu još zabeleženi ,i njihovu komunikaciju u jasnoj formi.
 2. Zainteresovana stranka ima pravo da dobije naznaku:
  1. porekla ličnih podataka;
  2. cilja i metoda obrađenja istih;
  3. korišćene logike u slučaju obrade uz pomoć elektronskih instrumenata;
  4. identiteta imenovanog vlasnika, menadžera i predstavnika po članu 5, stav 2;
  5. osobe ili kategorije osoba kome se lični podaci mogu komunicirati ili oni koji mogu saznati o njima kao ovlašćeni predstavnici u državi, menadžeri ili agenti.
 3. Zainteresovana stranka ima pravo na:
  1. ažuriranje, ispravku, tj. kada zainteresovana, integraciju podataka;
  2. otkazivanje , transformaciju u anonimnom obliku ili blokiranje nezakonito obrađenih podataka, uključujući podatke čije zadržavanje nije potrebno za ciljeve za koje su podaci prikupljeni ili naknadnoo obrađeni;
  3. izjavu da su operacije u tačkama a) i b) bile obaveštene, i što se tiče takođe njihovig sadržaja, onima kojima su podaci komunicirani ili distribuirani, osim u slučaju u kojem se to ispunjenje dokazuje nemoguće ili uključuje upotrebu sredstava u očiglednoj neproporcionalnosti sa zaštićenim pravom.
 4. Zainteresovana stranka ima pravo da se suprotstavi na sve ili delimično:
  1. iz opravdanih razloga u vezi obrade ličnih podataka koji se tiču njega, iako se odnose na cilju prikupljanja;
  2. na obradu ličnih podataka u vezi njega za potrebe slanja reklamnog materijala ili direktne prodaje ili za izvođenje istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije”.
Za ostvaranje predviđena prava Zakonskog Dekreta br. 196/03 član 7, korisnik će moći kontaktirati Attiva S.p.A. pismenim putem na Via Portenari 21/23 - Marghera Venezia , ili pošaljite e-mail na sledeću adresu: info@expoveneto.it.

EXPOVENETO će moći i da snima informacije u vezi korišćenja sajta sa strane korisnika (frekvencija pristupa, korišćenje omiljenih usluga, dimenzija prenošenih podataka, prikazane informacije sa strane korisnika, i tako dalje), kao i korišćenje “jasnih GIF-ova” za proveru da li je pošta koju je korisnik iz EXPOVENETO poslao zapravo bila otvorena. EXPOVENETO će takođe koristiti informacije koje ne dozvoljavaju direktnu identifikaciju korisnika (kao što su anonimno korišćenje podataka, cookies, IP adrese, clickstream podaci , browser, itd). da bi se poboljšao sajt i za svaku novu funkciju i funkcionalitete istog, sa pravom provere i praćanja preferencije, aktivnosti, komunikacije i trendove korisnika, ciljem poboljšavanja funkcionaliteta. EXPOVENETO će takođe koristiti cookies, “jasne GIF" i informacije oko file-ova da: (a) proveri efikasnost promotivnih kampanja; (b) pamti informacije koje je uneo korisnik da ih ne ponavlja; (c) kontrolirati elemente, kao ukupan broj posetilaca, ubroj pročitanih stranica, itd; (d) poslan sadržaj sa strane korisnika.