Generalni uslovi korišćenja sajta

Premisa:

Na ovoj stranici su prikazani generalni uslovi korišćenja sajta www.expoveneto.it (u daljnjem tekstu, "Generalni uslovi " i "sajt") da prati svako ko želi da koristiti ove stranice.
Pristup na sajtu i bilo kakva akcija koja uključuje navigaciju na veb stranicama predstavlja prihvaćanje Uslova. U slučaju da se korisnik ne slaže sa generalnim uslovima, dovoljno je da se uzdrži od navigacije stranice sajta.
Svako ko pristupa na sajtu implicitno izjavljuje da nema nameru da koristi Sajt i materijal sadržan na njemu u nezakonite svrhe ili u suprotnosti važećem zakonu. Generalni uslovi mogu biti izmenjeni sa strane ATTIVA S.p.A. u bilo kom trenutku, bez ikakve potrebe u ovoj okolnosti prethodnog obaveštenja korisnicima i bez potrebe periodičnog pregleda pre pristupa sadržaja na sajtu . Pristupanje na sajtu nakon tih promena podrazumeva potpuno i bezuslovno prihvatanje Generalnih uslova tako kao što su izmenjene.

Član 1) Copyright - Prava intelektualnog vlasništva

Svi sadržaji i informacije sadržane u okviru sajta, a posebno, kao primer i bez ograničenja, tekstovi, slike, audio i grafika su zaštićeni autorskim pravima i u skladu sa zakonima o Autorskih prava.
Na sajtu mogu takođe biti sadržane slike čija autorska prava pripadaju trećim licima.
Zabranjeno je, dakle, bilo kakvo kopiranje, uređivanje , vađenje ili upotreba ne izričito ovlašćeno sa strane ATTIVA S.p.A., u pisanoj formi, materijala na sajtu, i bilo koju drugu aktivnost koja može negativno uticati na prava autora i nosiocima drugih prava na intelektualnoj svojini na raspolaganju.
 

Član 2) Modalitet korišćenja sajta

Sajt i njegov sadržaj se može koristiti samo za lični finalitet, istraživanje ili obrazovne namere, sa izuzetkom direktnog ili indirektnog komercijalnog finaliteta, pod uslovom da je jasno naznačeno njegovo pravo intelektualnog vlasništva.
Na primer, ali ne ograničavajući se, na sadržaju sajta podrazumevaju se: tekstovi, fotografije, video snimaci, slogani, crteži, animirani ili na drugi način, grafički i/ili tekst u celini.
Sadržaj sajta ne može, u celini ili delimično, biti kopiran, menjan, reprodukovan, objavljivan, prenošen, ili distribuiran na bilo koji način ili oblik, bez dobijanja prethodne pismene saglasnosti sa strane ATTIVA S.p.A., osim aktivnosti štampanja, downloada i prikazivanja sadržaja sajta napravljen za ličnu nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da materijal u pitanju nije menjen na bilo koji način i da mu je jasno naznačeno njegovo intelektualno vlasništvo.
Osim toga, sadržaj sajta ne može biti objavljen, u celosti ili delimično, kroz komunikacionih kanala, kao što su internet, video sistemi televizije, radija ili bilo koje druge vrste bez prethodne pismene saglasnosti sa strane ATTIVA S.p.A.
 

Član 3) Odricanje od garancija i Ograničenje odgovornosti

Sav sadržaj objavljen na sajtu je pružen samo za potrebe generalne informacije. Attiva S.p.A., kao i Komitet Expo-a Veneto, ne pruže nikakvu garanciju oko tačnosti i potpunosti i zadržavaju pravo da menjaju i ažuriraju te informacije bez prethodne najave.br /> Komitet Expo-a Veneto i/ili Attiva S.p.A. nisu odgovorni za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, uključujući gubitak profita, koji proizilazi iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe sajta i njegovog sadržaja, ili sajtova povezanih sa njim direktno ili indirektno, za bilo koji propust ili grešku.
Komitet od Expo Veneto i/ili Attiva S.p.A. nisu takođe odgovorni za bilo kakvu štetu, direktni ili indirektni, uključujući gubitak profita, kao posledica greška ili propusta u informacijama, fotografijama, generalno sadržani u događajima ili uključeni na stranicama koje se odnose na usluge za kompanije.
U odnosu na hiper-text veze sa spoljnim sajtovima na Sajtu, nije odgovornost komiteta Expo Veneto i/ili Attiva S.p.A. o dostupnosti, bezbednosti, sadržaja i bilo kakvo kršenje zakona ili prava trećih lica koji proizilaze iz sadržaja ovih vanjskih sajtova, takve veze ne podrazumevaju odobrenje sa strane Komiteta Expo Veneto i/ili Attiva S.p.A. o sadržaju tih sajtova.
Komitet Expo Veneto i/ili Attiva S.p.A. takođe zadržavaju pravo da prekinu ili ograniče pristup na sajtu iz bilo kog razloga i po svom nahođenju.
Komitet Expo Veneto i/ili Attiva S.p.A. ne garantuju nikakav sadržaj, mišljenje, preporuku i obaveštenje postavljeni sa strane kompanija ili organizacija, prenoseći izričito svu odgovornost u tom pogledu.
Komitet Expo Veneto i/ili Attiva S.p.A. nisu na bilo koji način identifikovani sa autorom fotografija i drugog sadržaja i izrazivanja, otpremljeni na sajtu sa strane kompanija ili entiteta. Komitet Expo Vevento i/ili Attiva S.p.A. ne izvrši nikakvu preventivnu kontrolu, pregled ili suštinsku analizu tih sadržaja, zadržavajući međutim pravo da ukloni, u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, i po svom nahođenju, sadržinu i gore navedene izraze koji rezultiraju da nisu u skladu i/ili krše ovog pravilnika i/ili prava sopstvenih ili trećih lica.
Komentari na tekstove i fotografije korisnika mogu biti usmereni na slobodu izrazivanja, ali uvek sa pristojnom i pažljivom formulacijom, sa opreznim isključenjem nepristojnog izrazivanja. Attiva S.p.A. zadržava pravo da ukloni, u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, i po svom nahođenju, komentare korisnika koji nisu u skladu i/ ili krše Generalne uslove i prava drugih.
 

Član 4) Važeći zakon i nadležnost

Sledeći uslovi će biti regulisani sa italijanskim zakonom i biće tumačeni u skladu sa istim, uključujući bilo kakvu kontroverziju u pogledu postojanja, validnosti i efikasnosti Generalnih uslova i svaki drugi sporazum na koji se upućuje.
U razgraničenje iznad gore navedenog, nadležan sud koji će razmatrati bilo koju kontroverziju u vezi sa ovim Generalnim uslovima, kao i bilo koji drugi sporazum na koji će se uputiti, biće sud Venecije.
Na osnovu primene italijanskog zakona, u slučaju bilo kakvog kontrasta u tumačenju između verzije italijanskog i eventualno engleskog ili francuskog jezika ovih Generalnih uslova korišćenja, italijanska verzija će prevlasti.