Allmänna villkor för användning av webbplatsen

Allmänna villkor: På denna sida finns allmänna villkor för användning av webbplatsen www.expoveneto.it (förkortas följaktligen som "Allmänna villkor" och "Portal"). De allmänna villkoren måste följas av den som har för avsikt att navigera på portalen. Tillgång till webbplatsen och navigering kräver ett godkännande av de allmänna villkoren. Om användaren underlåter sig att acceptera de allmänna villkoren, bör hen inte navigera på portalens sidor. Alla som använder portalen försäkrar att inte använda varelse portalen eller materialet för olagliga ändamål eller på något annat sätt strider mot gällande lag. De allmänna villkoren kan ändras av Attiva SpA när som helst, utan att detta förhållande i förväg aviseras till användarna och utan att det påverkar skyldigheten för den sistnämnda att regelbundet läsa igenom villkoren innan hen tar del av innehållet på webbplatsen. Inloggning på webbplatsen efter sådana ändringar innebär fullständigt och ovillkorligt godkännande av de allmänna villkor som ändrats. Art. 1) Upphovsrätt - Immateriella rättigheter. Allt innehåll och information som finns på portalen och i synnerhet, som exempel: text, bilder, ljudfiler och grafik är upphovsrättsskyddade och skyddas i enlighet med lagstiftningen om upphovsrätt. På portalen kan det även finnas bilder vars upphovsrätt tillhör tredje part. Det är därför förbjudet att kopiera, redigera eller trycka material som inte uttryckligen godkänts skriftligen av Attiva S.p.A gällande materialet på portalen. Följande gäller även all annan verksamhet som kan inverka menligt mot upphovsmännens rättigheter och innehavare av andra rättigheter gällande det immateriella material som finns tillgängligt på portalen. Art. 2) Användning av portalen. Portalen och dess innehåll får endast användas för personligt, forsknings- eller utbildningsändamål, med undantag för direkt eller indirekt kommersiellt bruk, förutsatt att materialets immateriella egendom angetts tydligt. Till detta avses på portalen exempelvis: texter, fotografier, videor, slogans, teckningar, animeringar, grafisk formgivning och allt övrigt material. Innehållet på portalen får inte, helt eller delvis, kopieras, ändras, reproduceras, publiceras, laddas upp, överföras eller distribueras på något sätt eller i någon form, utan ett skriftligt medgivande från Attiva S.p.A. All utskrift, nedladdning och visning av innehållet på portalen är till eget, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att materialet i fråga inte ändras på något sätt och att dess immateriella egendom angetts tydligt. Vidare får innehållet på webbplatsen inte distribueras, helt eller delvis, genom kommunikationskanaler såsom internet, videosystem, tv, radio eller någon annan typ av kommunikationsmedel utan ett föregående skriftligt medgivande från Attiva S.p.A. Art. 3) Garantifriskrivning och begränsning av ansvar. Allt innehåll som publiceras på portalen är endast till allmänt informationssyfte. Attiva S.p.A, liksom kommittén för Expo Veneto, ger ingen garanti för dess riktighet eller fullständighet och förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna information utan föregående meddelande. Kommittén Expo Veneto och/eller Attiva S.p.A. är inte ansvariga för eventuella skador, direkta eller indirekta, inklusive inkomstbortfall, som kan uppkomma vid användning av eller oförmåga att använda webbplatsen och dess innehåll, eller de webbplatser som är anslutna till den, direkt eller indirekt, för några försummelser eller fel. Kommittén Expo Veneto och/eller Attiva S.p.A. är inte ansvariga för eventuella skador, direkta eller indirekta, inklusive förlorad vinst, till följd av fel eller brister gällande information, foto eller data i allmänhet som är anslutna till event eller till sidor med anknytning till de tjänster som portalen presenterar för besökare och för företag. Kommittén Expo Veneto och/eller Attiva S.p.A. är inte ansvariga för de externa webbplatser som länkas från webbplatsen, gällande dessas tillgänglighet, säkerhet, innehåll och varje överträdelse av lag eller tredje parts rättigheter som följer av innehållet i dessa externa webbplatser. Webbplatsens länkar och dessas innehåll är inte relaterade till kommittén Expo Veneto eller Attiva S.p.A, varför de inte tar något ansvar för dessas innehåll. Kommittén Expo Veneto och/eller Attiva S.p.A. förbehåller sig rätten att säga upp eller begränsa tillgången till webbportalen av någon anledning och efter eget beslut. Kommittén Expo Veneto och/eller Attiva S.p.A. tar inte del av något innehåll, mening, omdöme, åsikt, rekommendation och hänvisning som ges av de företag eller organisationer som finns på sidan, och tar inget ansvar i detta avseende. Kommittén Expo Veneto och/eller Attiva S.p.A. är inte på något sätt kopplade till fotografer eller författare av material eller annat innehåll och uttryck som laddas upp på webbplatsen av företag eller personer. Kommittén Expo Veneto och/eller Attiva S.p.A. genomför ingen förebyggande kontroll, siktning eller materialdiskussion om sådant innehåll, och förbehåller sig därför rätten att ta bort material vars innehåll inte uppfyller kraven för användandet av portalen eller som strider mot gällande lag eller mot upphovsrätten, utan förvarning och efter eget beslut. Kommentarer till texter och fotografier av användare kan ställas till yttrandefriheten, men bör alltid ske med respekt för ett anständigt språk och med noggrann uteslutning av fult språk. Attiva S.p.A. förbehåller sig rätten att ta bort, när som helst, utan förvarning och efter eget beslut, de kommentarer från användare som inte verkar överensstämma med detta, som bryter mot de allmänna villkoren eller andras rättigheter. Art. 4) Tillämpad lag och rättsbefogenhet De allmänna villkoren styrs av den italienska lagen och skall tolkas i enlighet med den samma, inbegripet varje tvist om förekomsten, giltigheten och effektiviteten i de allmänna villkoren och alla andra avtal som de hänvisar till. Inom ramen för ovanstående, har domstolen i Venedig behörighet pröva alla tvister med hänvisning till dessa regler och villkor samt alla andra avtal som de hänvisar till. Genom att tillämpa italiensk rätt, i händelse av en konflikt i tolkningen mellan den italienska språkversionen och den engelska eller svenska versionen av något av dessa allmänna villkor för användning av portalen, kommer den italienska versionen användas som gällande underlag.