Chủ đề NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI / Lộ trình:

Chứng nhận Chất lượng

Chứng nhận Chất lượng là một nhiệm vụ nhạy cảm. Về một phía việc chứng chỉ một sản phẩm, một dịch vụ hay một hệ thống cũng đồng nghĩa với việc nhận trách nhiệm với khách hàng rằng tất cả đều phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng được đề ra. Để biết thêm nữa...

Cũng bởi vậy, việc được chứng nhận trở thành một điểm cộng plus để sử dụng trong các đàm phán thương mại.

Nhưng việc kiểm nghiệm chất lượng diễn ra như thế nào? Các sự kiện được đưa ra chính nhằm mục đích cho công thấy rõ các giai đoạn khác nhau của chứng nhận, cả trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường công nghiệp.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm