Chủ đề THỊT / Lộ trình:

Giết mổ

Việc giết mổ được coi như quá trình chế biến đầu tiên để đưa sản phẩm thịt tới người tiêu thụ, và vùng Venezia đặc biệt kiểm tra nghiêm ngặt trong vấn đề vệ sinh dịch tễ. Để biết thêm nữa...

Lộ trình này sẽ dẫn bạn tới tham quan các công ty, nơi tổ chức nhiều sự kiện cụ thể nhằm giới thiệu về công nghệ và kỹ thuật vốn trong quá trình này.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình GIẾT MỔ

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm