Chủ đề MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG / Lộ trình:

Sản xuất ít tác động tới môi trường

Tạo ra các sản phẩm ít tác động tới môi trường là một trong số các mục tiêu quan trọng nhất của các công ty “xanh”: ứng xử thân thiện với môi trường đương nhiên sẽ tạo hiệu ứng tích cực tới toàn thể cộng đồng. Đây chính là điều mà các công ty có mặt trên lãnh thổ Venezia đang đề xuất. Để biết thêm nữa...

Lộ trình này là một phần của EXPO 2015, sẽ giúp bạn tiếp cận với cách doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp bền vững, họ đang tìm cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nhiều yêu cầu khác về môi trường.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình SẢN XUẤT ÍT TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm